Onderzoeksatelier

Het Onderzoeksatelier is het begin van de vorming van het Campina Collectief. Hierin gaan we onderzoeken wat de ontwikkelingspotentie voor de Kempen is.
1. We gaan op zoek naar de unieke, onderscheidende Kempense identiteit en illustreren deze.
2. We gaan op zoek naar de kansen voor een hedendaags en toekomstbestendig Kempens landschap. Het landschap is de basis van de streekeconomie en -samenleving van de toekomst.
3. Door haar kwaliteiten te herkennen en te herdefiniëren, komen we tot aanzetten voor nieuwe, duurzame landschappen, gebruiksvormen en “verdienmodellen”. Nieuwe typologieën voor landschap, mobiliteit en occupatie, die inspireren tot en bijdragen aan het hervormen van economische en ecologische systemen in De Kempen aan beide zijden van de landsgrens.
4. We maken scenario’s, verhalen en dromen voor 2100, uitgedrukt in tekeningen, perspectieven en teksten, een beeldverhaal.

De insteek volgt de lijnen van circulaire economie, landschap en collectiviteit.

Campina-militair

 

 

 

 

Circulaire economie

Op elk schaalniveau in de Kempenregio wordt gestreefd naar een circulaire economie. De transitie naar cyclische systemen vraagt om nieuwe concepten/visies op de ruimtelijke samenhang van producerende – en verwerkende bedrijven. Hoe kunnen we kringlopen sluiten en optimaal gebruik maken van elkaars nabijheid en van de ligging van de al aanwezige infrastructuur. Waar liggen kansrijke koppelingen?
We werken aan een klein begin met een vernieuwd systeem, waarin activiteiten behalve op economische waarde (geld), goed scoren op ecologische (natuur) en maatschappelijke waarde (mensen). Een systeem dat een nieuw, natuurlijk evenwicht vormt, een circulair systeem. Een circulair ecosysteem dat de basis vormt voor een duurzamere Kempense regio.

Landschap

Zoals de lokale Kempense economie en cultuur voortkomt uit de (on)mogelijkheden die het landschap haar bood, zo hebben nieuwe vormen van (economische) samenwerking effect op het landschap. Aanpassingen in het landschap zullen nodig zijn. De opgave is om daar een voor alle Kempenaars positieve invulling aan te geven: hoe kunnen nieuwe vormen van samenwerking de kwaliteiten van het landschap versterken?

Campina Collectief

De ‘traditionele’ grootschalige werelden van productie en verwerking en nieuwe, gespreide, kleinschalige initiatieven vinden elkaar nog maar moeizaam. De kracht van lokale oplossingen en projecten kan de basis zijn voor nieuwe concepten. Onze uitdaging is om de schaalniveaus te schakelen en van elkaar te laten profiteren.
Om de samenwerking met de bedrijven en mensen uit de Kempen mee op gang te helpen, gaan we het veld in om te kijken, te luisteren en ideeën die leven op te tekenen. We gaan proberen ideeën en initiatieven bijeen te brengen en te koppelen om te komen tot nieuwe, nog onbekende vormen van werken en producten.
Om met Daan Roosegaarde te spreken: “koppelen, koppelen, koppelen”.
Zonder de ondernemers en bewoners en gebruikers in het landelijk gebied kan een transitie niet op gang komen. Het is van belang dat zij de vruchten ervan kunnen plukken in hun directe omgeving. We werken daarom met een internetplatform: het Campina Collectief. Samen bereik je meer dan alleen. We hopen zo meteen uit te vinden wat er over is van de collectieve cultuur, of en hoe De Kempen daarin verschillen van andere regio’s en wat de overeenkomsten en verschillen aan weerskanten van de landsgrens zijn. Collectiviteit vormt de basis van ons denken en handelen.